Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring  (hierna  de  “Privacyverklaring”)  van NV Torlinta,, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout en met als ondernemingsnummer 0465.643.451 (hierna ook “Torlinta” of “wij”).

Via deze Privacyverklaring wensen wij jou zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, leveranciers en partners anderzijds.

Verwerkingsverantwoordelijke en verbintenissen

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Torlinta.

Wij beschouwen jouw privacy als een van jouw meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de “Verordening”) en met deze Privacyverklaring.

Daarnaast omvat onze deontologie eveneens heel wat verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als fashion winkel verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, aangekochte items.  Deze persoonsgegevens kunnen betrekking op jou in jouw hoedanigheid van klant of leverancier van onze winkel, maar ook op jou als zakelijke relatie van één van onze klanten.

Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou aan ons worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron, bekomen. Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van cookies. Meer informatie daarover kan je hier vinden (link).

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van onze algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van onze overeenkomsten, direct marketingactiviteiten.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hieronder geven wij een kort overzicht op welke rechtsgronden wij een beroep doen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens:

 1. Omdat je jouw toestemming hebt gegeven: wij verwerken persoonsgegevens op basis van jouw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Jouw toestemming is vrij en kan je bovendien steeds weer intrekken.
 2. Om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen: als Torlinta moeten wij verschillende wettelijke verplichtingen naleven, in het kader waarvan wij verplicht welbepaalde (persoons-) gegevens moeten bijhouden. Dit is in het bijzonder het geval voor:
 • verplichtingen uit hoofde van fiscale wetgeving;
 • verplichtingen uit hoofde van sociale wetgeving.
 1. Om een contract te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van onze overeenkomsten met klanten, leveranciers,… maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Wij beperken ons hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
 2. Omdat zowel wij als onze klanten er een gerechtvaardigd belang bij hebben: tot slot verwerken wij persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om onze belangen en die van onze klanten (in rechte) te verdedigen, maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die wij of onze klanten, leveranciers,… kunnen hebben bij het verwerken van deze persoonsgegevens.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Slechts een beperkt aantal personen, zoals onze werknemers en medewerkers, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Om de bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen, worden zij onderworpen aan een reeks (contractuele) verplichtingen. Zo zijn alle werknemers en medewerkers van onze winkel gebonden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

Daarnaast werken wij samen met enkele derde dienstverleners, waarmee wij in beperkte mate jouw persoonsgegevens delen met oog op verdere verwerking ervan. Wij nemen de nodige maatregelen dat deze dienstverleners jouw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door ons zijn vooropgesteld, en dat zij voldoende garanties bieden om de vertrouwelijke aard van jouw persoonsgegevens te respecteren.

Indien één van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geven wij jouw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau.

Tot slot stellen wij jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij jij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden jouw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens (langer) bij te houden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Verordening verschaft jou verschillende rechten inzake de verwerking van jouw gegevens. Zo kan je op ieder moment vragen om:

 1. inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over jou beschikken en om na te gaan waarvoor jouw gegevens worden gebruikt;
 2. jouw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): je kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
 3. jouw gegevens te laten wissen (recht op wissing): als je vermoedt dat wij bepaalde van jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, dan kan je vragen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij kunnen dit verzoek weigeren indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang;
 4. jouw gegevens te laten overdragen (recht op meeneembaarheid): je hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, aan jou of aan een derde partij worden overgedragen.

In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Verordening heb je daarnaast het recht om:

 1. de verwerking van jouw gegevens te beperken (beperking van de verwerking);
 2. een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). Wij willen je er op wijzen dat er geen verzet mogelijk is tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van één van onze wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomsten of ons gerechtvaardigd belang.

Verder herhalen wij dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw voorafgaande toestemming, je deze toestemming op elk moment kan intrekken.

Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je een verzoek richten naar info@tanja.be. Om jouw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast vragen wij jou om bij elk verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart te voegen.

Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

Update Privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze Privacyverklaring.

Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of klachten

Indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of meer informatie wenst over de inhoud van onze Privacyverklaring, kan je steeds terecht op volgend e-mailadres info@tanja.be.