Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

NV TORLINTA

Oostendestraat 40

8820 Torhout

Tel.: 050 21 15 61

NV TORLINTA, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Oostendestraat 40, met ondernemingsnummer 0465.643.451 BTW BE 0465.643.451 RPR Gent, afdeling Oostende

Artikel 1: Algemene bepalingen

Torlinta, een BVBA met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Oostendestraat 40 , BTW BE 0721.908.147, RPR Gent, afdeling Oostende, (hierna ‘Torlinta’) biedt de mogelijkheid om via de e-commercewebsite, te consulteren op www.tanja.be/webshop, goederen uit haar webwinkel aan te kopen.

Tenzij anders bedongen komt elk contract met Torlinta via deze e-commerce website, tot stand onder onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”). De algemene en/of bijzondere voorwaarden van de medecontractant (de “klant”) worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn niet verbindend en illustratief bedoeld, en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Ook kleuren op foto’s kunnen lichtjes afwijken (bvb. ook door de instelling en kwaliteit van een beeldscherm).

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Torlinta de Klant om vooraf contact op te nemen met haar klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Torlinta. Torlinta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven periode.

Afprijzingen die doorgevoerd worden na aankoop, geven geen recht op terugbetaling van het prijsverschil.

Tenzij duidelijk andersluidend gecommuniceerd wordt, zijn kortingen niet combineerbaar met elkaar.

Torlinta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die zij aanbiedt via haar webwinkel.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelling is pas definitief nadat Torlinta de volledige betaling van de artikelen heeft ontvangen. De artikelen worden gedurende 5 dagen gereserveerd. Indien na 5 dagen nog geen betaling ontvangen werd, worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden. Na de online reservatie krijgt de klant automatisch een bevestiging per mail. Nadat de bestelling definitief is geworden ingevolge de betaling, wordt ook dit per mail bevestigd. Mocht dit niet het geval zijn, mail Torlinta dan op info@tanja.be.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • overschrijving op rekeningnummer (BE12 7380.0057.9392) op naam van Torlinta BVBA met vermelding van de referentie.
 • Mollie (Bancontact, Visa, Masterdcard, Maestro, Sofort Banking, iDEAL)
 • Cash bij afhaling in de winkel (gelieve steeds door te geven wanneer u de bestelling zou ophalen via mail: info@tanja.be of telefoon: 050/ 21 15 61)

Torlinta is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot (eerdere) bestellingen waarbij de Klant betrokken is/was.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd over de ganse Europese Unie.

Bestellingen worden de eerstvolgende Torlinta-werkdag na ontvangst van de betaling verzonden via BPost (bestellingen binnen België en Nederland). D.w.z. dat er tijdens verlofperiodes en feestdagen geen verzendingen worden verstuurd. Bestellingen naar andere landen worden afzonderlijk per land bekeken en besproken.

Verzendkosten

 • België: 9,99 € – Gratis verzending vanaf 110 eur.
 • Nederland: 23 €
 • Duitsland: 20,00 €
 • Frankrijk: 20,00 €
 • Luxemburg: 20,00 €
 • Overige EU-landen: af te spreken

Torlinta behoudt zich het recht om de verzendkosten aan te passen. Bij ophaling in de winkel worden geen verzendingskosten aangerekend. Tijdens periodes waar kortingen worden toegestaan alsook solden periodes wordt steeds verzending aangerekend.

De goederen worden aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen een redelijke termijn, en uiterlijk binnen de 30 dagen na het definitief worden van de bestelling, tenzij hieromtrent andersluidend werd overeengekomen. Wordt niet geleverd binnen deze termijn of zo de Klant weigert de goederen in ontvangst te nemen, dan kan de andere partij via aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een redelijke termijn. Indien de tegenpartij dan nog in gebreke blijft, dan heeft de andere partij het recht om de afgesloten overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zo de Klant in gebreke is gebleven en weigert af te nemen, dan blijven de ontvangen betalingen definitief verworven door Torlinta, die in voorkomend geval bovendien het recht heeft de goederen aan derden te verkopen.

Het vorig lid is niet van toepassing zo:

 • de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van Torlinta (overmacht), en Torlinta, binnen de 14 dagen nadat zij kennis heeft genomen van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorzien leveringsdatum, de Klant hiervan heeft verwittigd;
 • de levering niet kan worden uitgevoerd omwille van foutieve of niet doorgegeven informatie door de Klant, in welk geval de Klant aan Torlinta bovendien gehouden is tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 250 EUR (voor de nutteloos door Torlinta gemaakte kosten).

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Torlinta was geboden, onverminderd de rechten van de Klant ten aanzien van de vervoerder.

De Klant dient alle leveringen van Torlinta grondig te (laten) controleren. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding (ingevolge algehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen), worden de geleverde goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 10 dagen na inontvangstname. De ingebruikname van de geleverde goederen geldt als aanvaarding. Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen gebreken. Klachten wegens zichtbare gebreken worden enkel aanvaard mits de Klant ze schriftelijk formuleert op de leveringsbon. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden.

In geval van verborgen gebreken is Torlinta enkel gehouden tot het herstel of de kosteloze vervanging van de gebrekkige onderdelen. De waarborg is beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. In geen geval is Torlinta aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, van welke aard ook. Torlinta is evenmin aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig(e) plaatsing/gebruik door de Klant of door derden van de geleverde goederen. Elke vrijwaring wegens zichtbare of verborgen gebreken is uitgesloten indien de goederen door (toedoen) van de Klant werden bewerkt of verwerkt, of wanneer zij door de Klant of derden hersteld of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het akkoord van Torlinta. Het akkoord van Torlinta om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Torlinta. Dit belet niet dat alle risico voor beschadiging of verlies op de Klant overgaat op het ogenblik waarvan sprake in artikel 5 van deze Voorwaarden. De Klant verbindt zich er toe de goederen onder eigendomsvoorbehoud duidelijk en ondubbelzinnig te merken als eigendom van Torlinta. Zo de Klant de goederen onder eigendomsvoorbehoud, toch vervreemdt, in pand geeft of met enig ander recht of zekerheid bezwaart, of zo de goederen beschadigd worden, waarde verliezen of tenietgaan, wordt zijn schuldvordering op de derde verwerver, de derde die voor het verlies of waardevermindering aansprakelijk is, of op de verzekeraar, van rechtswege aan Torlinta overgedragen, onverminderd andere rechtsmiddelen die Torlinta kan laten gelden, en met dien verstande dat deze overdracht de Klant op geen enkele wijze bevrijdt.

De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord met de vestiging van een pandrecht in de zin van art. 2071 e.v. op alle goederen geleverd door Torlinta aan de Klant in het kader van vroegere contractuele relaties. Alle bestellingen worden geacht deel uit te maken van één globale overeenkomst. Torlinta is gerechtigd om voor alle aan hem door de Klant verschuldigde sommen, een retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de Klant die in het bezit van Torlinta zijn.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Torlinta.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (dan wel het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel) fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Torlinta via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 6,90 EUR.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Torlinta zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die

 • zich in de originele verpakking bevinden
 • ongedragen en ongewassen zijn
 • de originele labels + de Torlinta beveiliging(en) nog bevatten
 • voorzien zijn van het aankoopbewijs

kunnen worden teruggenomen

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Torlinta alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen. Torlinta wacht met de terugbetaling tot dat zij alle goederen heeft teruggekregen, of tot dat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Torlinta geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Torlinta betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Onderstaand kunt u meer info vinden betreffende het herroepingsrecht, alsook rechtstreekse link naar officieel formulier voor herroeping:

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

Artikel 8: Consumentengarantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Onderhavig artikel geldt enkel ten aanzien van Klanten met de hoedanigheid van consument.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen, alsook de oorspronkelijke verpakking/etiketten.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Torlinta klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Torlinta.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Torlinta zo snel mogelijk inlichten op straffe van verval van elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Voor meer informatie betreffende de Wet op de Garantie verwijzen wij naar volgende website.

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/wet-op-de-garantie

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Torlinta is bereikbaar op het telefoonnummer 050 21 15 61, via e-mail op info@tanja.be of per post op het volgende adres Oostendestraat 40, 8820 Torhout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Torlinta behoudt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen niet te versturen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant natuurlijke persoon in het kader van deze clausule is Torlinta.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, en desgevallend voor reclame- en/of marketingdoeleinden, dit voor zolang dat nodig is voor het vervullen van deze doeleinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op toegang en inzage, rectificatie, vergetelheid, meeneembaarheid, en onder bepaalde voorwaarden tevens op beperking van de verwerking en/of bezwaar. Mits bewijs van identiteit (kopie voor- en achterkant identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Torlinta (Oostendestraat 40, 8820 Torhout, ), gratis deze rechten uitoefenen, dan wel daaromtrent informatie opvragen.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan de Klant zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor deze doeleinden. Hij kan zijn toestemming daartoe te allen tijde intrekken. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Torlinta (Oostendestraat 40, 8820 Torhout, ).

Torlinta behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, en/of de verwerking van persoonsgegevens kan deze Torlinta contacteren op Torlinta (Oostendestraat 40, 8820 Torhout, ). Hij beschikt tevens over de mogelijkheid om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren (gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35).

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de bezoeker een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

[…]

De bezoeker kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat deze een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van diens harde schijf worden verwijderd. Dit kan de bezoeker doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). Hierbij is er wel rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties bruikbaar zullen zijn.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van de gehanteerde cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze Voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling. Voorts zullen bepalingen, die gelet op de hoedanigheid van de Klant als consument zouden kwalificeren als onrechtmatige bedingen in de zin van art. VI.83 en/of XIV.50 Wetboek Economisch Recht, worden aangepast in overeenstemming met het maximum dat is toegestaan onder de betreffende wetgeving.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Torlinta. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Alle overeenkomsten met Torlinta worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Torlinta.

Bij geschillen kunt u terecht op deze site:

http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

http://ec.europa.eu/odr